วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านความหมายของครอบครัว
                   ครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม  ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอยู่ร่วมกัน บ้านเดียวกันช่วยกันดูแลรักษาและออกค่าใช้จ่ายของบ้านร่วมกัน และยังเป็นรากฐานหรือสถาบัน ที่สำคัญของสังคมในการให้การศึกษา อบรมเลี้ยงดูและสร้างประสบการณ์ด้านต่าง  ๆ  แก่สมาชิก ที่อาศัย อยู่ร่วมกัน ชมเนื้อหา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น