วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การวางแผนการทำงานบ้าน


งานบ้าน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตประจาวันในการสร้างความสุขของสมาชิกทุคนในบ้าน ซึ่งต้องปฏิบัติเป็นประจา โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของสมาชิก ทุกคนในบ้าน
อ่านต่อที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น